Normativa d'ús del moodle de centre

Abans de poder fer servir l'Aula Virtual de l'escola, cal que llegiu la següent normativa d'ús del moodle.


  1. Cada alumne/a matriculat al centre disposa d'un nom d'usuari i d'una contranseya per accedir a l'Aula Virtual. La contrasenya no s'haurà de comunicar a altres companys, ja que podrien accedir-hi suplantant la personalitat de l'alumne i aquest es faria responsable dels actes de tercers. Per tant, donat que la contrasenya inicial és la data de naixement i aquesta pot ser pública, caldria que es canviés el més aviat millor.


  1. Tot i que és possible navegar per la majoria de cursos i accedir als recursos (documents, enllaços webs, etc.) de tota l'Aula, és convenient no realitzar les activitats de les matèries que no cursi l'alumne, com ara qüestionaris o participació en discussions.


  1. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de missatgeria amb el qual els alumnes i els professors poden comunicar-se. El llenguatge emprat en aquest sistema ha de regir-se pel respecte envers els altres i el vocabulari ha de ser adequat a l'entorn escolar, prohibint-se qualsevol mena d'insult o paraula malsonant. Tanmateix, l'ús de la missatgeria estarà restringit o bé fora de l'horari escolar o bé quan ho indiquin els professorat.


  1. La participació en les diferents discussions que els professors proposin (fórums, comentaris a activitats, etc.) seguiran les mateixes indicacions que s'han fet sobre la missatgeria al punt 3 d'aquesta normativa.


  1. Els usuaris de l'Aula Virtual poden afegir al seu perfil una imatge, que pot ser una fotografia o qualsevol dibuix, però que sigui respectuosa amb els altres i adient a l'entorn escolar.


  1. L'incompliment d'una o més de les normes exposades en els punts anteriors suposarà les següents sancions:

  • S'informarà a l'usuari de la infracció. Si la comissió encarregada creu que n'és greu, s'informarà també a les famílies.

  • Si és reincident, se li bloquejarà total o parcialment el compte, de manera que només podrà accedir a les activitats bàsiques.


La comissió TIC


Last modified: Wednesday, 8 November 2017, 7:53 PM